Tofiq Köçərli
 
Qeyd kitabçasından sətirlər

17.01.1981 Ağdam

Çox şey yaddan çıxa bilər, lakin Şiralana səfərim heç vaxt unudulmaz.

Mən orada təbiətin əsl möcüzəsini gördüm: Fasilə ilə - hər 45-50 dəqiqədən bir – qoşa qazlı bulağın fəvvarə vurmasını.

Meşə ətəyində, çay qırağında, qumsallıqda nəmişlik, su izi var. Heç təsəvvürə gətirə bilməzsən ki, bir az keçəcək, guyultu eşidəcəksən, o getdikcə artacaq və... birdən birə, eyni vaxtda iki yerdən bulaq qaynayacaqdır. Bu mənim öz gözlərimlə gördüyüm əsl həqiqətdir. Cəmi on dəqiqəyə yaxın bulaq qaynadı. Sanki o bizi salamladı və qeyb oldu.

Qeyb oldu ki, təzədən zühr etsin və yeni qonaqları sevindirsin, həmdə onu bir dəfə görənləri yeni görüşlərin həsrəti ilə yaşatsın.

Gözəlliyinə məftun olduğun bir gözəli ağ, qardan da ağ örpəkdə görsən, onu yenidən, özü də örpəksiz görməyə nə qədər tələsərsən! Həmdə onu nə qədər yeni məhəbbətlə sevərsən! Sanki bulaq da örpəkləndi. Lakin bir fərqlə...

O, nəinki, təkcə camalını bizdən gizlədi. O, bütünlüklə qeyb oldu: örpəksiz, nazla və sallana – sallana. Vüqarla...

Təzədən qayıtmaq üçün!Öz türk kökünüzə, "Anamın anası Azərbaycan"a(Nəbi Xəzri) layiq və sadiq olun! Tofiq Köçərli

Dəyişməz milli ideya yoxdur, tarixi şəraitdə o dəyişir, yeniləşir.

Устал – встряхнись! Ослаб – подтянись! Помни, революция продолжается!

Умение говорить – это наикратчайший путь к известности. Дейл Карнеги

Величайшая цель образования – не знания, а действия. Герберт Спенсер

Не важно, чем ты занимаешься, важно, как ты об этом говоришь. Сократ

Великий человек обнаружит свое величие тем, как он обращается с маленькими людьми.

Из всех страстей человеческих, после самолюбия, самое сильное, самое свирепое – властолюбие. Можно, наверное, сказать, что ни одна страсть не стоила человечеству столько страданий и крови, как властолюбие. Белинский

Никто не в состоянии проникнуть в человеческую душу так, как это может сделать в отношении самого себя добросовестный человек. Всматриваясь в себя, можешь испытать радость или стыд. А это умение – ценнейшее качество.

Английский ориенталист Браун о Низами: "Если как гений он имеет всего несколько соперников среди поэтов Персии, то как личность и того меньше"

Dar ağacı ayağında dedi:
Son nəfəsdir, ömrüm qalır az,
Az ömrü kədərlə keçirmək olmaz.

Yalnız sözlə qazandı kainat bu şöhrəti,
Bir bu qədər dedilər azalmadı qiyməti
Söz bayraqdan daha çox əldə eyləyir zəfər
Qılıncdan daha artıq qalxıb alar ölkələr.

Yerin sinəsini yarasan əgər,
Insan bədənidir sərasər. Nizami

Övladın iqbalı ona olsa yar,
Ata sevincindən bəxtiyar olar. Nizami

Əgər taxta, taca sən olsan möhtac,
Yeri taxt hesab et, günəşi də tac.

Люди перестают мыслить, когда престают читать. Дидро

Başladığı anda bitən sevda, sevdaların ən gözəli.

Əgər hətta Allah olmasaydı da, onu icad etmək lazım idi. Mən istəyirəm ki mənim işlər müdirim, mənim arvadım, mənim xidmətçim Allaha inansınlar. Bu fikirdəyəm ki, həmin halda məni az aldadar və az soyarlar. Volter

Первый в почестях, первый и в пороках.

Не плакать, не радоваться, а понимать. Спиноза

Я постарел? Вы думаете?
Нет!
Я только устарел, как этот сонет,
Которого никто не напечатал. Державин

Из всех обид, сердце человеческое, труднее всего прощает разуверение.

На войне нельзя ошибаться дважды. Цензор (3-2 вв до н э)

Мелкие воры, влачат жизнь в темнице, заключенными в оковы, а грабители государства процветают в золоте и пурпуре. Цензор (3-2 вв до н э)

Весь род человеческий – одно семейство, а шар земной – общее отечество. А. Бакиханов

Сердце, стерпи и это; ты так уже много терпело. Гомер

Чтобы подняться от варварства к цивилизации нужны всего три вещи: мир, умеренные налоги и терпимость в государственном управлении – остальное доделает естественный процесс развития. А. Смит

Özümüzə kənardan və tənqidi baxmağı bacarmalı, imkanlarımızı və potensialımızı düzgün qiymətləndirməliyik.
Mübahisə etməyi öyrənməliyik.
Bir birimizi , anlamağı öyrənməliyik.
Başqa fikrə hörmətlə yanaşmağı öyrənməliyik.
Mübarizənin rıtsar ideologiyası olmalıdır.
T. Köçərli 1992-ci il milli məclis

Səriştəsi olmayan işə girişməz, di gəl ki, ən qəliz işdə - hökuməti idarə etmək işində - hamı özünü mütəxəssis hesab edir. Sokrat

Bir kasıb, bir də müdrik adam həmişə qanı qara olur. Brext

Borcla dolanmaq dilənməkdən o qədərdə fərqlənmir. Lessinq